• โปรโมชั่นแจกไม่ยั้ง ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

       แจกไม่ยั้ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับลูกค้าและผู้ขาย
  สินค้า ซื้อสินค้าครบทุกๆ 500 บาท ภายใต้แบรนด์สินค้า PEARL
  / DP / HOME ทุกประเภท  เขียนรายละเอียดในคูปองให้ครบ
  ถ้วน ร่วมลุ้น


   


   

  สร้อยคอทองคำ 1 สลิง 72 เส้น
  สร้อยคอท้องคำ 2 สลึง 12 เส้น
  สร้อยคอทองคำ 1 บาท 6 เส้น

   
  รถจักรยนต์ Fino 125 cc. รุ่น Retro Sport 12 คัน
   

  ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท 6 แท่ง

   

  ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

   
   

  เงื่อนไข


       ผู้ร่วมรายการเมื่อซื้อสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านประเภท คิ้ว จมูกบันได อลูมิเนียมและสแตนเลส  ในเครือ หจก. นภวัส โปรดักส์ ได้แก่ แบรนด์ DPและ แบรนด์ HOME ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ครบทุกๆ 500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ นำไปแลกคูปองที่แคชเชียร์ของร้าน โดยการเขียน ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์และชื่อพนักงานขายในร้านค้าที่ร่วมรายการ ให้ครบถ้วนชัดเจนลงบนคูปอง แล้วนำมาหย่อนที่กล่องรับคูปองที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ (แล้วเก็บใบเสร็จการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน) เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดทางหจก.นภวัสฯ จะนำคูปองทั้งหมดมาทำการจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวันและเวลา ที่กำหนดต่อไป เมื่อจับรางวัลได้ผู้โชคดีแล้ว ชื่อพนักงานที่ปรากฎในคูปองก็จะได้รับรางวัลด้วย

  การจับรางวัล

   
  กำหนดการเล่น 2 ครั้ง ดังนี้
       ครั้งที่ 1 :  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 หรือวันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต (กรณีเป็น
           การอนุญาตหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559) หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
           กำหนดจับรางวัลวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10:00 – 12:00 น.
   
       ครั้งที่ 2 :  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2560
           กำหนดจับรางวัลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 10:00 – 12:00น. 
   

  รายละเอียดการจับรางวัล


  จับรางวัลรอบที่ 1
       สาหรับคูปองที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. –30 พ.ย. 2559
            จับรางวัล 16 ธ.ค. 2559 ประกาศผล 23 ธ.ค. 2559

  รางวัลที่ 1 จับคูปอง 6 ครั้ง
      -ผู้ซื้อรับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino125cc. รุ่น Retro Sport 1 คัน
  มูลค่าคันละ 46,000 บาท
       -ผู้ขายรับ สร้อยคอทองคาหนัก 2 สลึง 1 เส้น
  มูลค่าเส้นละ 11,925 บาท
                 
  รางวัลที่
  2 จับคูปอง 18 ครั้ง
       -ผู้ซื้อรับ สร้อยคอทองคาหนัก 1 สลึง 1 เส้น
  มูลค่าเส้นละ 6,312.50 บาท
       -ผู้ขายรับ สร้อยคอทองคาหนัก 1 สลึง 1 เส้น
  มูลค่าเส้นละ 6,312.50 บาท
   
  จับรางวัลรอบที่ 2
        สาหรับคูปองที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2559 –31 ม.ค. 2560
             จับรางวัล 16 ก.พ. 2560 ประกาศผล 23 ก.พ. 2560

  รางวัลที่ 1 จับคูปอง 6 ครั้ง
       -ผู้ซื้อรับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino125cc. รุ่น Retro Sport 1 คัน
  มูลค่าคันละ 46,000 บาท
       -ผู้ขายรับ สร้อยคอทองคาหนัก 2 สลึง 1 เส้น
  มูลค่าเส้นละ 11,925 บาท

  รางวัลที่ 2 จับคูปอง 18 ครั้ง
       -ผู้ซื้อรับ สร้อยคอทองคาหนัก 1 สลึง 1 เส้น
  มูลค่าเส้นละ 6,312.50 บาท
       -ผู้ขายรับ สร้อยคอทองคาหนัก 1 สลึง 1 เส้น
  มูลค่าเส้นละ 6,312.50 บาท
   
  จับรางวัลพิเศษ
  สาหรับคูปองที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 –31 ม.ค. 2560*
  จับรางวัล 16 ก.พ. 2560 ประกาศผล 23 ก.พ. 2560
  *คูปองที่พลาดจากการจับรางวัลรอบที่ 1 และรอบที่ 2
  จะนามารวมเพื่อจับรางวัลพิเศษอีกครั้ง

  รางวัลพิเศษ จับคูปอง 6 ครั้ง
       -ผู้ซื้อรับทองคาแท่งหนัก 5 บาท 1 แท่ง
  มูลค่าแท่งละ 110,250 บาท
       -ผู้ขายรับ สร้อยคอทองคาหนัก 1 บาท 1 เส้น
  มูลค่าเส้นละ 23,250 บาท


  เงื่อนไขรายละเอียด


  1.จับรางวัล ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว ที่อยู่ 40 ถ. ศรีนครินทร์ ขว.หนองบอน ข.ประเวศ กทม. 10250 และประกาศรายชื่อทาง www.napavas.com และ www.facebook.com/NapavasProduct

  2. หลังจากประกาศรายชื่อ ทาง นภวัสฯ จะติดต่อและส่งตัวแทนไปมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่ร้านค้าตัวแทนจาหน่ายที่ท่านซื้อสินค้า

  3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

  4. ขอสงวนสิทธิ์ทาการจับรางวัลสารองไว้ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

  5.ผู้โชคดีต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และใบเสร็จหรือสาเนาใบเสร็จ มาแสดงเพื่อรับรางวัลกับทางนภวัสฯ และในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางนภวัสฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีลาดับถัดไป

  6.ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลหลายรางวัลในรอบเดียวกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

  7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่1,000บาทขึ้นไป ต้องชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย5% ของมูลค่าของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว เช่น ค่าประกันภัย ค่าภาษี ค่าโอน ค่ากาเหน็จ ฯลฯ

  8. พนักงานและสมาชิกในครอบครัว หจก.นภวัส โปรดักส์ และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

  9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

  10. การขอรับรางวัลถือเป็นการอนุญาตให้ หจก.นภวัสฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียงและข้อมูลอื่นใดของผู้รับรางวัลในการโฆษณาและการค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

  11. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.napavas.com และ www.facebook.com/NapavasProduct  •                   Print